※ Citation:

For publication of results please cite the following articles:

GPS-SUMO: a tool for the prediction of sumoylation sites and SUMO-interaction motifs.
Qi Zhao, Yubin Xie, Yueyuan Zheng, Shuai Jiang, Wenzhong Liu, Weiping Mu, Yong Zhao, Yu Xue and Jian Ren.
Nucleic Acids Research. 2014; 42(W1):W325-W330.

[Abstract] [Full Text]


Systematic study of protein sumoylation: Development of a site-specific predictor of SUMOsp 2.0.
Jian Ren, Xinjiao Gao, Changjiang Jin, Mei Zhu, Xiwei Wang, Andrew Shaw, Longping Wen, Xuebiao Yao and Yu Xue.
Proteomics. 2009; 9:3409-3412

[Abstract] [Full Text]


SUMOsp: a web server for sumoylation site prediction.
Yu Xue , Fengfeng Zhou, Chuanhai Fu, Ying Xu, Xuebiao Yao.
Nucleic Acids Research. 2006; 34:W254–W257.

[Abstract] [Full Text]
※ GPS-SUMO/SUMOsp cited by >670 publications :

1.         Amatullah H, et al. Cell.2022;185(17):3232.[PMID: 35952671]

2.         Ninova M, et al. Molecular Cell.2020;77(3):556.[PMID: 31901446]

3.         Wei Y, et al. Molecular Cell.2017;66(5):581.[PMID: 28552615]

4.         Raman N, et al. Molecular Cell.2016;64(3):607-615.[PMID: 27814492]

5.         Khateb A, et al. Nature Communications.2021;12(1).[PMID: 34518534]

6.         Riboldi GM, et al. Nature Communications.2021;12(1).[PMID: 34413305]

7.         Xun SG, et al. Nature Communications.2021;12(1).[PMID: 33753739]

8.         Qi HJ, et al. Nature Communications.2021;12(1).[PMID: 33479230]

9.         Wan J, et al. Nature Communications.2019;10.[PMID: 30948704]

10.         Barry R, et al. Nature Communications.2018;9.[PMID: 30069026]

11.         Eifler K, et al. Nature Communications.2018;9.[PMID: 29549242]

12.         Despras E, et al. Nature Communications.2016;7.[PMID: 27811911]

13.         Chen C, et al. Nature Communications.2015;6.[PMID: 26582366]

14.         Xia PY, et al. Nature Communications.2015;6.[PMID: 26348439]

15.         van Cuijk L, et al. Nature Communications.2015;6.[PMID: 26151477]

16.         Ng CH, et al. Nature Communications.2015;6.[PMID: 25766875]

17.         Khan M, et al. Nature Communications.2014;5.[PMID: 25134617]

18.         Witze ES, et al. Nature Methods.2007;4(10):798-806.[PMID: 17901869]

19.         Zhou FF, et al. Nature Protocols.2006;1(3):1318-1321.[PMID: 17406417]

20.         Robinson NJ, et al. Science Signaling.2021;14(689).[PMID: 34187905]

21.         Flick K, et al. Science Signaling.2009;2(81).[PMID: 19638612]

22.         Golebiowski F, et al. Science Signaling.2009;2(72).[PMID: 19471022]

23.         Andreev VI, et al. Nature Structural & Molecular Biology.2022;29(2):130.[PMID: 35173350]

24.         Cabello-Lobato MJ, et al. Nucleic Acids Research.2022;50(8):4732-4754.[PMID: 35420136]

25.         Yu F, et al. Nucleic Acids Research.2021;49(10):5779-5797.[PMID: 34048572]

26.         Ryu HY, et al. Nucleic Acids Research.2020;48(21):12151-12168.[PMID: 33231641]

27.         Wang DL, et al. Nucleic Acids Research.2020;48(W1):W140-W146.[PMID: 32324217]

28.         Yang Y, et al. Nucleic Acids Research.2019;47(D1):D874-D880.[PMID: 30215764]

29.         Hannan A, et al. Nucleic Acids Research.2015;43(21):10213-10226.[PMID: 26319015]

30.         Zhao Q, et al. Nucleic Acids Research.2014;42(W1):W325-W330.[PMID: 24880689]

31.         Reo E, et al. Nucleic Acids Research.2010;38(13):4254-4262.[PMID: 20299342]

32.         Chymkowitch P, et al. Genome Research.2015;25(6):897-906.[PMID: 25800674]

33.         Stabell M, et al. Biochemical and Biophysical Research Communications.2021;552:91-97.[PMID: 33744765]

34.         Garee JP, et al. Biochemical and Biophysical Research Communications.2011;408(4):516-522.[PMID: 21527249]

35.         Liu BH, et al. Biochemical and Biophysical Research Communications.2007;358(1):136-139.[PMID: 17470363]

36.         Mojsin M, et al. Biochemical Genetics.2010;48(7-8):612-623.[PMID: 20495863]

37.         Becker S, et al. Biochemical Journal.2021;478(1):217-234.[PMID: 33241844]

38.         Sanyal S, et al. Biochemical Journal.2020;477(19):3803-3818.[PMID: 32926159]

39.         Shen QT, et al. Biochemical Journal.2017;474:3455-3469.[PMID: 28899943]

40.         Satpathy S, et al. Biochemical Journal.2013;450:433-442.[PMID: 23445221]

41.         Dutting E, et al. Biochemical Journal.2011;435:365-371.[PMID: 21288202]

42.         Lee B, et al. Biochemical Journal.2009;421:449-461.[PMID: 19450230]

43.         Ghasabi F, et al. Biochemistry and Biophysics Reports.2022;30.[PMID: 35368742]

44.         Hsieh FS, et al. Biochimica Et Biophysica Acta-Gene Regulatory Mechanisms.2014;1839(7):579-591.[PMID: 24852358]

45.         Ni HJ, et al. Biochimica Et Biophysica Acta-General Subjects.2012;1820(12):1893-1900.[PMID: 22906975]

46.         Almadanim MC, et al. Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular Cell Research.2018;1865(2):231-246.[PMID: 29100789]

47.         Vranych CV, et al. Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular Cell Research.2014;1843(9):1805-1817.[PMID: 24751693]

48.         Palczewska M, et al. Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular Cell Research.2011;1813(5):1050-1058.[PMID: 21070824]

49.         Cahill MA, et al. Biochimica Et Biophysica Acta-Reviews on Cancer.2016;1866(2):339-349.[PMID: 27452206]

50.         Umbaugh CS, et al. Biochimie.2019;156:92-99.[PMID: 30315854]

51.         Pokotylo I, et al. Biochimie.2014;96:144-157.[PMID: 23856562]

52.         Smits VAJ, et al. Bioessays.2016;38(9):863-868.[PMID: 27374980]

53.         Wang DL, et al. Bioinformatics.2017;33(24):3909-3916.[PMID: 29036382]

54.         Wang LN, et al. Bioinformatics.2017;33(10):1457-1463.[PMID: 28025199]

55.         Jia JH, et al. Bioinformatics.2016;32(20):3133-3141.[PMID: 27354696]

56.         Beauclair G, et al. Bioinformatics.2015;31(21):3483-3491.[PMID: 26142185]

57.         Nagata K, et al. Bioinformatics.2014;30(12):1681-1689.[PMID: 24574112]

58.         Wang TB, et al. Bioinformatics.2012;28(12):1562-1570.[PMID: 22531218]

59.         Ritz A, et al. Bioinformatics.2009;25(1):14-21.[PMID: 18996944]

60.         DiGiacomo V, et al. Biological Reviews.2016;91(2):288-310.[PMID: 25630983]

61.         Peluso JJ, et al. Biology of Reproduction.2013;88(1).[PMID: 23242527]

62.         Kurt F, et al. Biometals.2022;35(5):875-887.[PMID: 35764832]

63.         Reinders J, et al. Biomolecular Engineering.2007;24(2):169-177.[PMID: 17419095]

64.         Karpiyevich M, et al. Biomolecules.2020;10(10).[PMID: 33022940]

65.         Wang QS, et al. Biomolecules.2019;9(4).[PMID: 30999631]

66.         Lee CC, et al. Bio-Protocol.2018;8(19).[PMID: 30505883]

67.         Zhang YL, et al. Bioscience Biotechnology and Biochemistry.2020;84(5):943-953.[PMID: 31916512]

68.         Cahill MA, et al. Bioscience Trends.2017;11(2):179-192.[PMID: 28250339]

69.         Baytek G, et al. Biotechniques.[PMID: 35698829]

70.         Sarkar K, et al. Blood.2015;126(14):1670-1682.[PMID: 26261240]

71.         Patel KP, et al. Blood.2015;126(6):790-797.[PMID: 26124496]

72.         Grant MM, et al. Bmb Reports.2010;43(11):720-725.[PMID: 21110914]

73.         He F, et al. Bmc Bioinformatics.2021;22(1).[PMID: 34689734]

74.         Yang YX, et al. Bmc Bioinformatics.2021;22(1).[PMID: 33789579]

75.         Reddy HM, et al. Bmc Bioinformatics.2019;19.[PMID: 30717650]

76.         Saethang T, et al. Bmc Bioinformatics.2016;17.[PMID: 27534850]

77.         Yavuz AS, et al. Bmc Bioinformatics.2015;16.[PMID: 26679222]

78.         Xu JL, et al. Bmc Bioinformatics.2008;9.[PMID: 18179724]

79.         Nair A, et al. Bmc Biology.2020;18(1).[PMID: 32867776]

80.         Szymura SJ, et al. Bmc Biology.2020;18(1).[PMID: 32209106]

81.         Watanabe T, et al. Bmc Evolutionary Biology.2010;10.[PMID: 20152013]

82.         Bertke MM, et al. Bmc Genomics.2019;20.[PMID: 31101013]

83.         Yavuz AS, et al. Bmc Genomics.2014;15.[PMID: 25521314]

84.         Barth AS, et al. Bmc Genomics.2010;11.[PMID: 20334672]

85.         Thakur S, et al. Bmc Genomics.2009;10.[PMID: 19604367]

86.         Terova G, et al. Bmc Immunology.2011;12.[PMID: 22204309]

87.         Lin FK, et al. Bmc Microbiology.2009;9.[PMID: 19674441]

88.         Yang J, et al. Bmc Molecular Biology.2017;18.[PMID: 28882106]

89.         Liu YY, et al. Bmc Plant Biology.2019;19(1).[PMID: 31884953]

90.         Tomastikova E, et al. Bmc Plant Biology.2012;12.

91.         Xu HD, et al. Briefings in Bioinformatics.2021;22(3).

92.         Chen Z, et al. Briefings in Bioinformatics.2019;20(6):2267-2290.[PMID: 30285084]

93.         He WY, et al. Briefings in Functional Genomics.2019;18(4):220-229.[PMID: 30576418]

94.         Cui HY, et al. Cancer Communications.2022;42(8):750-767.[PMID: 35716012]

95.         Lee JW, et al. Cancer Letters.2007;257(2):252-262.[PMID: 17881119]

96.         Shim HS, et al. Cancer Research.2015;75(6):1056-1067.[PMID: 25614517]

97.         Chelouah S, et al. Cancers.2018;10(1).[PMID: 29303964]

98.         Singh A, et al. Cell Calcium.2015;58(2):139-146.[PMID: 25933832]

99.         Liang ZH, et al. Cell Chemical Biology.2021;28(2):180.[PMID: 33444530]

100.         Yang NY, et al. Cell Communication and Signaling.2019;17(1).[PMID: 31752909]

101.         Lee HJ, et al. Cell Communication and Signaling.2010;8.[PMID: 20509869]

102.         Subramonian D, et al. Cell Cycle.2021;20(9):855-873.[PMID: 33910471]

103.         Meng FX, et al. Cell Cycle.2016;15(13):1724-1732.[PMID: 27163259]

104.         Sridharan V, et al. Cell Cycle.2016;15(16):2135-2144.[PMID: 27230136]

105.         Ryu H, et al. Cell Cycle.2015;14(17):2777-2784.[PMID: 26131587]

106.         Correa-Vazquez JF, et al. Cell Death & Disease.2021;12(4).[PMID: 33753728]

107.         Chhunchha B, et al. Cell Death & Disease.2017;8.[PMID: 28055018]

108.         Shrivastava MB, et al. Cell Death and Differentiation.[PMID: 35449213]

109.         Liu HQ, et al. Cell Death and Differentiation.2020;27(11):3146-3161.[PMID: 32483381]

110.         Wang XD, et al. Cell Death and Differentiation.2011;18(2):304-314.[PMID: 20798689]

111.         Jiang RW, et al. Cell Death Discovery.2017;3.[PMID: 29018572]

112.         Kim JG, et al. Cell Host & Microbe.2013;13(2):143-154.[PMID: 23414755]

113.         Franz A, et al. Cell Reports.2021;37(2).[PMID: 34644576]

114.         Gonzalez-Prieto R, et al. Cell Reports.2021;34(4).[PMID: 33503430]

115.         Suhail A, et al. Cell Reports.2019;29(11):3522.[PMID: 31825833]

116.         Wagner K, et al. Cell Reports.2019;29(2):480.[PMID: 31597105]

117.         Ritho J, et al. Cell Reports.2015;12(5):734-742.[PMID: 26212320]

118.         Fu H, et al. Cell Research.2019;29(3):254-257.[PMID: 30631152]

119.         Gao SJ, et al. Cells.2021;10(11).[PMID: 34831226]

120.         Yau TY, et al. Cells.2021;10(11).[PMID: 34831049]

121.         Ahmad A, et al. Cells.2020;9(11).[PMID: 33202879]

122.         Digiacomo V, et al. Cellular & Molecular Biology Letters.2015;20(4):571-585.[PMID: 26146125]

123.         Wetzel F, et al. Cellular and Molecular Life Sciences.2017;74(2):373-392.[PMID: 27604867]

124.         Luan ZD, et al. Cellular and Molecular Life Sciences.2013;70(10):1793-1806.[PMID: 23247248]

125.         Williams MJ, et al. Cellular and Molecular Life Sciences.2012;69(22):3819-3834.[PMID: 22618246]

126.         Mabb AM, et al. Cellular and Molecular Life Sciences.2007;64(15):1979-1996.[PMID: 17530464]

127.         Beyer AR, et al. Cellular Microbiology.2015;17(4):504-519.[PMID: 25308709]

128.         Luo HR, et al. Cellular Physiology and Biochemistry.2018;46(5):1861-1867.[PMID: 29705808]

129.         Lv XX, et al. Cellular Signalling.2022;92.[PMID: 35108640]

130.         Kuo FT, et al. Cellular Signalling.2009;21(12):1935-1944.[PMID: 19744555]

131.         Dustrude ET, et al. Channels.2017;11(4):316-328.[PMID: 28277940]

132.         Dardashti RN, et al. Chemistry-A European Journal.2020;26(22):4952-4957.[PMID: 31960982]

133.         Takahashi Y, et al. Chromosoma.2008;117(2):189-198.[PMID: 18046568]

134.         Zhu XL, et al. Circulation Research.2017;121(6):636.[PMID: 28760777]

135.         Prokop JW, et al. Comprehensive Physiology.2022;12(2):3303-3336.[PMID: 35578967]

136.         Audagnotto M, et al. Computational and Structural Biotechnology Journal.2017;15:307-319.[PMID: 28458782]

137.         Lopez Y, et al. Computational Biology and Chemistry.2020;87.[PMID: 32604027]

138.         Herath V, et al. Computational Biology and Chemistry.2016;65:128-139.[PMID: 27816829]

139.         Yang YX, et al. Computers in Biology and Medicine.2018;100:144-151.[PMID: 30015011]

140.         Huang GH, et al. Current Bioinformatics.2018;13(4):387-395.

141.         Chen JY, et al. Current Biology.2018;28(10):1548.[PMID: 29731305]

142.         Stokdyk K, et al. Current Genetics.2021;67(2):283-294.[PMID: 33386486]

143.         Carmona-Mora P, et al. Current Genomics.2010;11(8):607-617.[PMID: 21629438]

144.         Zhao YW, et al. Current Medicinal Chemistry.2022;29(5):894-907.[PMID: 34525906]

145.         Blicher T, et al. Current Opinion in Structural Biology.2010;20(3):335-341.[PMID: 20403684]

146.         Draga S, et al. Current Proteomics.2021;18(3):415-423.

147.         Xu Y, et al. Current Proteomics.2019;16(3):166-174.

148.         Maurer MH, et al. Current Proteomics.2012;9(1):18-25.

149.         Agrawal P, et al. Current Topics in Medicinal Chemistry.2018;18(13):1146-1167.[PMID: 30117394]

150.         Mohabatkar H, et al. Current Topics in Medicinal Chemistry.2017;17(21):2381-2392.[PMID: 28356000]

151.         Pai PP, et al. Current Topics in Medicinal Chemistry.2017;17(21):2401-2421.[PMID: 28359251]

152.         Xu Y, et al. Current Topics in Medicinal Chemistry.2016;16(6):591-603.[PMID: 26286211]

153.         Singla D, et al. Current Topics in Medicinal Chemistry.2013;13(10):1172-1191.[PMID: 23647540]

154.         Greenlee M, et al. Cytoskeleton.2018;75(7):290-306.[PMID: 29729126]

155.         Li J, et al. Database-The Journal of Biological Databases and Curation.2014.[PMID: 24705204]

156.         Rodriguez A, et al. Development.2019;146(23).[PMID: 31704792]

157.         Mannix KM, et al. Development.2019;146(14).[PMID: 31208963]

158.         Ntini E, et al. Developmental Biology.2011;360(2):403-414.[PMID: 22005665]

159.         Krentz NAJ, et al. Developmental Cell.2017;41(2):129.[PMID: 28441528]

160.         Kaminsky R, et al. Developmental Cell.2009;17(5):724-735.[PMID: 19922876]

161.         Dai XQ, et al. Diabetes.2011;60(3):838-847.[PMID: 21266332]

162.         Ding XF, et al. Dna and Cell Biology.2008;27(5):257-265.[PMID: 18358072]

163.         Kramarz K, et al. Dna Repair.2022;116.[PMID: 35716431]

164.         Swartzlander DB, et al. Dna Repair.2016;48:51-62.[PMID: 27839712]

165.         McIntyre J, et al. Dna Repair.2015;29:166-179.[PMID: 25743599]

166.         Olsen MT, et al. Ecology and Evolution.2014;4(10):1787-1803.[PMID: 24963377]

167.         Rousova D, et al. Elife.2021;10.[PMID: 34951404]

168.         Watson SJ, et al. Elife.2021;10.[PMID: 34473053]

169.         Kim H, et al. Elife.2021;10.[PMID: 34003109]

170.         Bhagwat NR, et al. Elife.2021;10.[PMID: 33502312]

171.         Accossato S, et al. Elife.2020;9.[PMID: 33350382]

172.         Gao KY, et al. Elife.2019;8.[PMID: 30642431]

173.         Moll L, et al. Elife.2018;7.[PMID: 30403374]

174.         Plant LD, et al. Elife.2016;5.[PMID: 28029095]

175.         Liu ZC, et al. Embo Journal.2020;39(13).[PMID: 32395866]

176.         Hellmuth S, et al. Embo Journal.2018;37(22).[PMID: 30305303]

177.         Waters E, et al. Embo Reports.2022;23(2).[PMID: 34994490]

178.         Osumi K, et al. Embo Reports.2019;20(12).[PMID: 31576653]

179.         Sahoo MR, et al. Embo Reports.2017;18(2):241-263.[PMID: 28039207]

180.         Garg M, et al. Embo Reports.2014;15(8):871-877.[PMID: 24925530]

181.         Ying HY, et al. Embo Reports.2012;13(7):631-637.[PMID: 22555612]

182.         Jimenez-Canino R, et al. Endocrinology.2017;158(11):4047-4063.[PMID: 28938454]

183.         Peluso JJ, et al. Endocrinology.2012;153(8):3929-3939.[PMID: 22719051]

184.         Jiang JJ, et al. Endocrinology.2010;151(8):3697-3705.[PMID: 20555024]

185.         Sahid S, et al. Environmental and Experimental Botany.2021;183.

186.         Colignon B, et al. Environmental and Experimental Botany.2019;162:192-200.

187.         Bueno MTD, et al. Epigenetics.2013;8(11):1162-1175.[PMID: 23970103]

188.         Sotomska M, et al. Epigenetics & Chromatin.2021;14(1).[PMID: 34332624]

189.         Jox T, et al. Epigenetics & Chromatin.2017;10.[PMID: 28680483]

190.         Jeffers V, et al. Eukaryotic Cell.2012;11(6):735-742.[PMID: 22544907]

191.         Leach MD, et al. Eukaryotic Cell.2012;11(2):98-108.[PMID: 22158711]

192.         Haywood AFM, et al. European Heart Journal.2013;34(13):1002-1011.[PMID: 23161701]

193.         Venter G, et al. European Journal of Cell Biology.2015;94(2):114-127.[PMID: 25538032]

194.         Siitonen A, et al. European Journal of Neurology.2013;20(4):e59-e59.[PMID: 23490116]

195.         Weitzel JM, et al. European Thyroid Journal.2016;5(3):152-163.[PMID: 27843805]

196.         Moriuchi T, et al. Experimental Cell Research.2016;342(1):83-94.[PMID: 26921507]

197.         Brantis-de-Carvalho CE, et al. Experimental Cell Research.2015;330(1):151-163.[PMID: 25447205]

198.         Racz P, et al. Experimental Dermatology.2009;18(3):261-263.[PMID: 19054061]

199.         Xu JR, et al. Faseb Journal.2019;33(3):3237-3251.[PMID: 30407877]

200.         Xiao N, et al. Faseb Journal.2019;33(1):163-174.[PMID: 29969578]

201.         Tomasi ML, et al. Faseb Journal.2018;32(6):3278-3288.[PMID: 29401608]

202.         Eifler K, et al. Febs Journal.2015;282(19):3669-3680.[PMID: 26185901]

203.         Bigarella CL, et al. Febs Letters.2012;586(19):3522-3528.[PMID: 22922005]

204.         Gowran A, et al. Febs Letters.2009;583(21):3412-3418.[PMID: 19819240]

205.         Kwasek K, et al. Fish Physiology and Biochemistry.2017;43(3):849-862.[PMID: 28097495]

206.         Fan WF, et al. Folia Microbiologica.2015;60(6):473-481.[PMID: 25832009]

207.         Savyon M, et al. Frontiers in Aging Neuroscience.2020;12.[PMID: 32670048]

208.         Herrera-Marcos LV, et al. Frontiers in Bioscience-Landmark.2018;23:1020-1037.[PMID: 28930587]

209.         Burroughs AM, et al. Frontiers in Bioscience-Landmark.2012;17:1433-1460.[PMID: 22201813]

210.         Senis E, et al. Frontiers in Cell and Developmental Biology.2021;9.[PMID: 35036403]

211.         Kasera M, et al. Frontiers in Cell and Developmental Biology.2021;9.[PMID: 34660568]

212.         Giordano I, et al. Frontiers in Cell and Developmental Biology.2021;9.[PMID: 34621739]

213.         Roychowdhury T, et al. Frontiers in Cell and Developmental Biology.2020;8.[PMID: 33409278]

214.         Oki AT, et al. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.2016;6.[PMID: 27713867]

215.         Saik NO, et al. Frontiers in Genetics.2020;11.[PMID: 32211027]

216.         Requena D, et al. Frontiers in Immunology.2020;11.[PMID: 33013857]

217.         Chen J, et al. Frontiers in Microbiology.2021;12.[PMID: 33967989]

218.         Thakur R, et al. Frontiers in Microbiology.2016;7.[PMID: 26941719]

219.         Tokmakov AA, et al. Frontiers in Microbiology.2014;5.[PMID: 24999341]

220.         Wang N, et al. Frontiers in Molecular Neuroscience.2020;13.[PMID: 33192289]

221.         Welch MA, et al. Frontiers in Molecular Neuroscience.2019;12.[PMID: 31213982]

222.         Lorusso G, et al. Frontiers in Oncology.2020;10.[PMID: 32793493]

223.         Xiao Q, et al. Frontiers in Pharmacology.2020;11.[PMID: 33041800]

224.         Song Y, et al. Frontiers in Pharmacology.2019;10.[PMID: 30873037]

225.         Chen CF, et al. Frontiers in Physiology.2019;10.[PMID: 31555141]

226.         Brohi RD, et al. Frontiers in Physiology.2017;8.[PMID: 28659810]

227.         Zhang Y, et al. Frontiers in Plant Science.2019;10.[PMID: 31787994]

228.         Mazur MJ, et al. Frontiers in Plant Science.2017;8.[PMID: 29250092]

229.         Vazquez-Hernandez M, et al. Frontiers in Plant Science.2017;8.[PMID: 28970842]

230.         Li YJ, et al. Frontiers in Plant Science.2017;8.[PMID: 28878795]

231.         Carranco R, et al. Frontiers in Plant Science.2017;8.[PMID: 28659940]

232.         Handu M, et al. G3-Genes Genomes Genetics.2015;5(10):2137-2154.[PMID: 26290570]

233.         Qian Y, et al. Gene.2020;741.[PMID: 32160959]

234.         Podder S, et al. Gene.2019;711.[PMID: 31228540]

235.         Xu Y, et al. Gene.2016;576(1):99-104.[PMID: 26432000]

236.         Martin-Gomez L, et al. Gene.2014;533(1):208-217.[PMID: 24095775]

237.         Casati B, et al. Gene.2012;511(2):326-337.[PMID: 23041082]

238.         Wu CS, et al. Genes & Development.2014;28(13):1472-1484.[PMID: 24990965]

239.         Hegde S, et al. Genetics.2022;221(3).[PMID: 35567478]

240.         England SJ, et al. Genetics.2020;216(4):1153-1185.

241.         Ohkuni K, et al. Genetics.2020;214(4):839-854.[PMID: 32111629]

242.         Kim HM, et al. Genetics.2015;200(2):495.[PMID: 25819793]

243.         Hajiebrahimi A, et al. Genome.2017;60(10):797-814.[PMID: 28732175]

244.         Venancio TM, et al. Genome Biology.2009;10(3).[PMID: 19331687]

245.         Wang CW, et al. Genomics Proteomics & Bioinformatics.2020;18(1):72-80.[PMID: 32200042]

246.         Leng YY, et al. Human Gene Therapy.2019;30(12):1494-1504.[PMID: 31668086]

247.         Maurya S, et al. Human Gene Therapy.2019;30(12):1461-1476.[PMID: 31642343]

248.         Brault ME, et al. Human Molecular Genetics.2013;22(17):3498-3507.[PMID: 23660516]

249.         Xu Y, et al. Ieee Transactions on Nanobioscience.2018;17(4):394-401.[PMID: 29994125]

250.         Hu MM, et al. Immunity.2016;45(3):555-569.[PMID: 27637147]

251.         Janani DM, et al. Indian Journal of Biochemistry & Biophysics.2019;56(6):492-499.

252.         Batra K, et al. Indian Journal of Biotechnology.2019;18(2):97-107.

253.         Dunphy PS, et al. Infection and Immunity.2014;82(10):4154-4168.[PMID: 25047847]

254.         Song XJ, et al. Infection Genetics and Evolution.2018;62:73-79.[PMID: 29673984]

255.         Miles S, et al. Infection Genetics and Evolution.2017;54:338-346.[PMID: 28728879]

256.         Martin-Gomez L, et al. Infection Genetics and Evolution.2014;23:138-149.[PMID: 24560728]

257.         Zhao MM, et al. Interdisciplinary Sciences-Computational Life Sciences.2015;7(2):194-199.[PMID: 25863965]

258.         Cribb P, et al. International Journal For Parasitology.2011;41(11):1149-1156.[PMID: 21854779]

259.         Rider SD, et al. International Journal For Parasitology.2009;39(7):747-754.[PMID: 19136004]

260.         Braun L, et al. International Journal For Parasitology.2009;39(1):81-90.[PMID: 18761012]

261.         Jaiswal N, et al. International Journal of Biological Macromolecules.2019;123:446-456.[PMID: 30439429]

262.         Liu Y, et al. International Journal of Biological Sciences.2018;14(8):946-956.[PMID: 29989096]

263.         Ambady S, et al. International Journal of Developmental Biology.2010;54(11-12):1743-1754.[PMID: 21136380]

264.         Ghimire S, et al. International Journal of Genomics.2020;2020.[PMID: 32802829]

265.         de Oliveira GS, et al. International Journal of Mass Spectrometry.2017;418:51-66.

266.         Diaz-Hernandez M, et al. International Journal of Molecular Sciences.2021;22(11).[PMID: 34071922]

267.         Chang YC, et al. International Journal of Molecular Sciences.2021;22(10).[PMID: 34065507]

268.         Seok HY, et al. International Journal of Molecular Sciences.2021;22(9).[PMID: 33947021]

269.         Antoniou-Kourounioti M, et al. International Journal of Molecular Sciences.2019;20(5).[PMID: 30871006]

270.         Awan FM, et al. International Journal of Molecular Sciences.2017;18(1).[PMID: 28085066]

271.         Horna-Terron E, et al. International Journal of Molecular Sciences.2014;15(12):23501-23518.[PMID: 25526565]

272.         Tang XD, et al. International Journal of Molecular Sciences.2014;15(12):22011-22027.[PMID: 25470021]

273.         Gomez-Molina C, et al. International Journal of Neuropsychopharmacology.2019;22(3):232-246.[PMID: 30535257]

274.         Dangoumau A, et al. International Journal of Neuroscience.2013;123(6):366-374.[PMID: 23289752]

275.         Vigodner M, et al. International Review of Cell and Molecular Biology, Vol 288.2011;288:227-259.[PMID: 21482414]

276.         Hsu RYC, et al. Iscience.2020;23(5).[PMID: 32344376]

277.         Wang CC, et al. Jci Insight.2020;5(18).[PMID: 32938830]

278.         Abe J, et al. Jci Insight.2019;4(7).[PMID: 30944250]

279.         Schwamborn K, et al. Journal of Biochemistry.2008;144(1):39-49.[PMID: 18344540]

280.         Li SJ, et al. Journal of Biological Chemistry.2022;298(9).[PMID: 35868557]

281.         Kaur K, et al. Journal of Biological Chemistry.2017;292(24):10230-10238.[PMID: 28455449]

282.         Wakabayashi S, et al. Journal of Biological Chemistry.2016;291(48):25120-25132.[PMID: 27702999]

283.         Yamashita D, et al. Journal of Biological Chemistry.2016;291(22):11619-11634.[PMID: 27068747]

284.         Zhang DY, et al. Journal of Biological Chemistry.2015;290(8):4784-4800.[PMID: 25561743]

285.         Powell C, et al. Journal of Biological Chemistry.2014;289(42):28924-28941.[PMID: 25190811]

286.         Wu J, et al. Journal of Biological Chemistry.2014;289(29):20000-20011.[PMID: 24872413]

287.         Singh R, et al. Journal of Biological Chemistry.2014;289(28):19383-19394.[PMID: 24838245]

288.         Giancaspero TA, et al. Journal of Biological Chemistry.2013;288(40):29069-29080.[PMID: 23946482]

289.         Pelisch F, et al. Journal of Biological Chemistry.2012;287(36):30789-30799.[PMID: 22825850]

290.         Tokmakov AA, et al. Journal of Biological Chemistry.2012;287(32):27106-27116.[PMID: 22674579]

291.         Lutz D, et al. Journal of Biological Chemistry.2012;287(21):17161-17175.[PMID: 22431726]

292.         Yao Q, et al. Journal of Biological Chemistry.2011;286(31):27342-27349.[PMID: 21685386]

293.         Zamborlini A, et al. Journal of Biological Chemistry.2011;286(23):21013-21022.[PMID: 21454548]

294.         Peterson AW, et al. Journal of Biological Chemistry.2011;286(16):13914-13924.[PMID: 21372131]

295.         Smith M, et al. Journal of Biological Chemistry.2011;286(13):11391-11400.[PMID: 21278366]

296.         Snow JW, et al. Journal of Biological Chemistry.2010;285(36):28064-28075.[PMID: 20587419]

297.         Lokeshwar VB, et al. Journal of Biological Chemistry.2008;283(43):29215-29227.[PMID: 18718911]

298.         Hasan MM, et al. Journal of Biomolecular Structure & Dynamics.[PMID: 36166622]

299.         Biswas P, et al. Journal of Biomolecular Structure & Dynamics.[PMID: 34809531]

300.         Way G, et al. Journal of Biotechnology.2020;323:121-127.[PMID: 32822681]

301.         Cheng AX, et al. Journal of Bone and Mineral Research.2010;25(12):2404-2413.[PMID: 20593410]

302.         Hegde M, et al. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology.2021;147(4):937-971.[PMID: 33604794]

303.         Ptak C, et al. Journal of Cell Biology.2021;220(12).[PMID: 34787675]

304.         Yoshida MM, et al. Journal of Cell Biology.2016;213(6):665-678.[PMID: 27325792]

305.         Ryu H, et al. Journal of Cell Biology.2010;191(4):783-794.[PMID: 21079245]

306.         McIntyre JC, et al. Journal of Cell Science.2015;128(10):1934-1945.[PMID: 25908845]

307.         Ranjan P, et al. Journal of Cellular Biochemistry.2022;123(2):431-449.[PMID: 34817077]

308.         Rajagopalan K, et al. Journal of Cellular Biochemistry.2011;112(11):3256-3267.[PMID: 21748782]

309.         Saribas AS, et al. Journal of Cellular Physiology.2016;231(10):2115-2127.[PMID: 26831433]

310.         Zhu F, et al. Journal of Chemical Information and Modeling.2022;62(14):3331-3345.[PMID: 35816597]

311.         Wang LN, et al. Journal of Chemical Information and Modeling.2017;57(11):2896-2904.[PMID: 29059524]

312.         Luo YM, et al. Journal of Clinical Investigation.2022;132(14).[PMID: 35579947]

313.         Chen CH, et al. Journal of Clinical Investigation.2021;131(8).[PMID: 33661764]

314.         Ai HX, et al. Journal of Computational Biology.2017;24(10):1050-1059.[PMID: 28682641]

315.         Rakesh JL, et al. Journal of Crop Improvement.

316.         Petrovska B, et al. Journal of Experimental Botany.2013;64(14):4575-4587.[PMID: 24006426]

317.         Strzalka W, et al. Journal of Experimental Botany.2012;63(8):2971-2983.[PMID: 22330895]

318.         Hu MM, et al. Journal of Experimental Medicine.2017;214(4):973-989.[PMID: 28250012]

319.         Shi PD, et al. Journal of Immunology.2020;205(1):168-180.[PMID: 32393512]

320.         Liang QM, et al. Journal of Immunology.2011;187(9):4754-4763.[PMID: 21940674]

321.         Xu JM, et al. Journal of Integrative Plant Biology.2021;63(6):1147-1160.[PMID: 33710720]

322.         Bueno MTD, et al. Journal of Molecular Biology.2010;399(2):221-239.[PMID: 20382164]

323.         Feng WF, et al. Journal of Molecular Cell Biology.2021;13(2):91-103.[PMID: 33394042]

324.         Yang Q, et al. Journal of Molecular Cell Biology.2020;12(12):933-945.[PMID: 32770227]

325.         Lovisa S, et al. Journal of Molecular Cell Biology.2016;8(1):17-30.[PMID: 26450989]

326.         Prokop JW, et al. Journal of Molecular Modeling.2017;23(3).[PMID: 28204942]

327.         Velez G, et al. Journal of Molecular Modeling.2016;22(1).[PMID: 26680990]

328.         Urrutia R, et al. Journal of Molecular Modeling.2014;20(8).[PMID: 25056123]

329.         Owji H, et al. Journal of Molecular Neuroscience.2020;70(10):1649-1667.[PMID: 32519210]

330.         Shi Y, et al. Journal of Muscle Research and Cell Motility.2021;42(2):399-417.[PMID: 34255253]

331.         Chase PB, et al. Journal of Muscle Research and Cell Motility.2013;34(3-4):275-284.[PMID: 23907338]

332.         Akbudak MA, et al. Journal of Plant Physiology.2022;272.[PMID: 35349936]

333.         Tu J, et al. Journal of Proteome Research.2015;14(6):2385-2397.[PMID: 25869096]

334.         Ali SA, et al. Journal of Proteomics.2017;168:37-52.[PMID: 28755912]

335.         Bertrand C, et al. Journal of Proteomics.2017;150:268-280.[PMID: 27671789]

336.         Gianazza E, et al. Journal of Proteomics.2016;134:65-75.[PMID: 26436211]

337.         Schwammle V, et al. Journal of Proteomics.2015;129:3-15.[PMID: 26216596]

338.         Kamath KS, et al. Journal of Proteomics.2011;75(1):127-144.[PMID: 21983556]

339.         Seliga J, et al. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology.2013;138:162-173.[PMID: 23727127]

340.         Aftabi Y, et al. Journal of Theoretical Biology.2016;393:1-15.[PMID: 26776670]

341.         Saurabh S, et al. Journal of Veterinary Science.2018;19(1):35-43.[PMID: 28057906]

342.         Lee HS, et al. Journal of Viral Hepatitis.2014;21(10):E108-E117.[PMID: 24602294]

343.         Wu XJ, et al. Journal of Virology.2022;96(17).[PMID: 36005757]

344.         Chen SW, et al. Journal of Virology.2022;96(6).[PMID: 35107381]

345.         Kolbe V, et al. Journal of Virology.2022;96(3).[PMID: 34787461]

346.         Wei SC, et al. Journal of Virology.2019;93(8).[PMID: 30728268]

347.         Arroyo-Mateos M, et al. Journal of Virology.2018;92(18).[PMID: 29950424]

348.         Liu Y, et al. Journal of Virology.2016;90(23):10472-10485.[PMID: 27630238]

349.         Su CI, et al. Journal of Virology.2016;90(9):4308-4319.[PMID: 26889037]

350.         Gagnon D, et al. Journal of Virology.2015;89(12):6227-6239.[PMID: 25833051]

351.         Santos A, et al. Journal of Virology.2013;87(10):5602-5620.[PMID: 23468495]

352.         Chen AJ, et al. Journal of Virology.2013;87(1):636-647.[PMID: 23097446]

353.         Sun DY, et al. Journal of Virology.2011;85(19):10261-10268.[PMID: 21795356]

354.         Tseng CH, et al. Journal of Virology.2010;84(2):918-927.[PMID: 19889771]

355.         Feng X, et al. Jove-Journal of Visualized Experiments.2018;(140).[PMID: 30371672]

356.         Lei GC, et al. Letters in Organic Chemistry.2017;14(9):665-672.

357.         Lan W, et al. Life Science Alliance.2022;5(12).[PMID: 35926874]

358.         Schwartz D, et al. Lysine-Based Post-Translational Modification of Proteins.2012;52:165-177.[PMID: 22708570]

359.         Stubbe M, et al. Mbio.2020;11(2).

360.         Hand JM, et al. Mechanisms of Development.2017;144:103-112.[PMID: 28263788]

361.         Swartzlander DB, et al. Mechanisms of Dna Repair.2012;110:93-121.[PMID: 22749144]

362.         Singh HB, et al. Meta Gene.2018;17:136-140.

363.         Joshi BB, et al. Meta Gene.2017;11:98-103.

364.         Huang GH, et al. Mini-Reviews in Organic Chemistry.2015;12(6):468-480.

365.         Uzoma I, et al. Molecular & Cellular Proteomics.2018;17(5):871-888.[PMID: 29438996]

366.         Namuduri AV, et al. Molecular & Cellular Proteomics.2017;16(6):1081-1097.[PMID: 28373296]

367.         Cox E, et al. Molecular & Cellular Proteomics.2017;16(5):812-823.[PMID: 28254775]

368.         Miller MJ, et al. Molecular & Cellular Proteomics.2013;12(2):449-463.[PMID: 23197790]

369.         Bayona JC, et al. Molecular & Cellular Proteomics.2011;10(12).[PMID: 21832256]

370.         Li H, et al. Molecular & Cellular Proteomics.2009;8(8):1839-1849.[PMID: 19366988]

371.         Choi SG, et al. Molecular and Cellular Biology.2017;37(2).[PMID: 27799292]

372.         Andrade D, et al. Molecular and Cellular Biology.2016;36(10):1438-1450.[PMID: 26951200]

373.         Tossidou I, et al. Molecular and Cellular Biology.2012;32(6):1068-1079.[PMID: 22203040]

374.         Griffiths LM, et al. Molecular and Cellular Biology.2009;29(3):794-807.[PMID: 19029246]

375.         Basharat Z, et al. Molecular and Cellular Probes.2017;31:76-84.[PMID: 27618775]

376.         Rubio T, et al. Molecular Biology of The Cell.2013;24(11):1801-1811.[PMID: 23552691]

377.         Leach MD, et al. Molecular Biology of The Cell.2011;22(5):687-702.[PMID: 21209325]

378.         Chen QY, et al. Molecular Biosystems.2017;13(5):874-882.[PMID: 28396891]

379.         dos Santos MT, et al. Molecular Biosystems.2011;7(1):180-193.[PMID: 21042649]

380.         Reaves DK, et al. Molecular Cancer Research.2017;15(2):165-178.[PMID: 27856957]

381.         Lu L, et al. Molecular Diversity.2010;14(1):81-86.[PMID: 19472067]

382.         Huerta M, et al. Molecular Microbiology.2020;114(6):1019-1037.[PMID: 32808689]

383.         Maraschi A, et al. Molecular Neurobiology.2021;58(11):5682-5702.[PMID: 34390468]

384.         Cortes-Montero E, et al. Molecular Neurobiology.2021;58(4):1834-1845.[PMID: 33404983]

385.         Li GXH, et al. Molecular Omics.2018;14(3):197-209.[PMID: 29876573]

386.         Qu GP, et al. Molecular Plant.2020;13(6):879-893.[PMID: 32298785]

387.         Niu D, et al. Molecular Plant.2019;12(2):215-228.[PMID: 30543996]

388.         Lim YJ, et al. Molecular Plant Pathology.2018;19(9):2134-2148.[PMID: 29633464]

389.         Gou MY, et al. Molecular Plant-Microbe Interactions.2017;30(4):334-342.[PMID: 28409535]

390.         Nissan G, et al. Molecular Plant-Microbe Interactions.2012;25(2):231-240.[PMID: 21995766]

391.         Liu YC, et al. Molecular Therapy.2021;29(1):376-395.[PMID: 32950104]

392.         Dehzangi A, et al. Molecules.2018;23(12).[PMID: 30544729]

393.         Lu WM, et al. Neoplasia.2021;23(1):129-139.[PMID: 33316537]

394.         Hansen M, et al. Neurochemical Research.2013;38(6):1236-1251.[PMID: 23417431]

395.         Bauer DC, et al. Neurocomputing.2010;73(13-15):2300-2307.

396.         Filosa G, et al. Neuromolecular Medicine.2013;15(4):661-676.[PMID: 23979992]

397.         Agarwal N, et al. Neuron.2020;107(6):1141.[PMID: 32735781]

398.         Vihma H, et al. Neuroscience Letters.2017;653:302-307.[PMID: 28595951]

399.         Su Y, et al. Neurosignals.2009;17(1):71-81.[PMID: 19212141]

400.         Liu S, et al. New Phytologist.2022;235(4):1599-1614.[PMID: 35491752]

401.         Zheng XT, et al. New Phytologist.2022;235(1):173-187.[PMID: 35347735]

402.         Peter C, et al. New Phytologist.2021;232(3):1201-1211.[PMID: 34289130]

403.         Jiang J, et al. New Phytologist.2021;231(1):382-398.[PMID: 33774829]

404.         Bernula P, et al. New Phytologist.2021;229(4):2050-2061.[PMID: 33078389]

405.         Liu CY, et al. New Phytologist.2018;219(3):1031-1047.[PMID: 29663402]

406.         Petrovska B, et al. New Phytologist.2012;193(3):590-604.[PMID: 22150830]

407.         Zahedi T, et al. Nucleosides Nucleotides & Nucleic Acids.2021;40(12):1125-1143.[PMID: 34632961]

408.         Souquere S, et al. Nucleus.2015;6(4):326-338.[PMID: 26275159]

409.         Jang D, et al. Oncogene.2019;38(17):3248-3260.[PMID: 30631151]

410.         Myatt SS, et al. Oncogene.2014;33(34):4316-4329.[PMID: 24362530]

411.         de Moraes GN, et al. Oncogenesis.2018;7.[PMID: 29540677]

412.         Yang LS, et al. Oncotarget.2016;7(50):83488-83501.[PMID: 27829226]

413.         An SX, et al. Oncotargets and Therapy.2018;11:2097-2109.[PMID: 29713182]

414.         Yang YF, et al. Open Biology.2017;7(10).[PMID: 29021212]

415.         Mustfa SA, et al. Open Biology.2017;7(6).[PMID: 28659381]

416.         Chand V, et al. Open Biology.2016;6(9).[PMID: 27605378]

417.         Sharma P, et al. Open Biology.2014;4(2).[PMID: 24522884]

418.         Bauer DC, et al. Pattern Recognition in Bioinformatics, Proceedings.2008;5265:28-40.

419.         Khan YD, et al. Peerj.2021;9.[PMID: 34430072]

420.         Horn H, et al. Peerj.2014;2.[PMID: 24711967]

421.         Nguyen HC, et al. Physiologia Plantarum.2017;159(4):445-467.[PMID: 27861954]

422.         Labuz J, et al. Plant and Cell Physiology.2021;62(4):693-707.[PMID: 33594440]

423.         Peng PH, et al. Plant and Cell Physiology.2014;55(9):1623-1635.[PMID: 24974386]

424.         Okada S, et al. Plant and Cell Physiology.2009;50(6):1049-1061.[PMID: 19376783]

425.         Negrao S, et al. Plant Biotechnology Journal.2013;11(1):87-100.[PMID: 23116435]

426.         Fichtner F, et al. Plant Cell.2020;32(6):1949-1972.[PMID: 32276986]

427.         Rytz TC, et al. Plant Cell.2018;30(5):1077-1099.[PMID: 29588388]

428.         Liu YY, et al. Plant Cell.2016;28(9):2225-2237.[PMID: 27492969]

429.         Raorane ML, et al. Plant Cell Reports.2013;32(7):1053-1065.[PMID: 23666184]

430.         Nukarinen E, et al. Plant Journal.2017;91(3):505-517.[PMID: 28419593]

431.         Cohen-Peer R, et al. Plant Molecular Biology.2010;74(1-2):33-45.[PMID: 20521085]

432.         Wang FG, et al. Plant Physiology.2020;183(1):41-50.[PMID: 32205452]

433.         Augustine RC, et al. Plant Physiology.2016;171(3):2191-2210.[PMID: 27208252]

434.         Yu H, et al. Plant Science.2022;325.[PMID: 36183810]

435.         Lavania D, et al. Planta.2018;247(6):1267-1276.[PMID: 29453664]

436.         Reed JM, et al. Planta.2010;232(1):51-59.[PMID: 20361336]

437.         Seear PJ, et al. Plos Genetics.2020;16(7).[PMID: 32667955]

438.         Theivakadadcham VSS, et al. Plos Genetics.2019;15(2).[PMID: 30763307]

439.         Williams MJ, et al. Plos Genetics.2016;12(6).[PMID: 27280443]

440.         Oeser ML, et al. Plos Genetics.2016;12(1).[PMID: 26800527]

441.         Ward JD, et al. Plos Genetics.2013;9(12).[PMID: 24348269]

442.         Iribarren PA, et al. Plos One.2018;13(2).[PMID: 29474435]

443.         Peek J, et al. Plos One.2018;13(1).[PMID: 29351565]

444.         Wang C, et al. Plos One.2017;12(12).[PMID: 29236778]

445.         Xu Y, et al. Plos One.2016;11(4).[PMID: 27104833]

446.         Chaki M, et al. Plos One.2014;9(10).[PMID: 25333472]

447.         Kim ET, et al. Plos One.2014;9(7).[PMID: 25050850]

448.         Kelly JN, et al. Plos One.2014;9(7).[PMID: 24983760]

449.         Schou J, et al. Plos One.2014;9(6).[PMID: 24971888]

450.         Monribot-Villanueva J, et al. Plos One.2013;8(4).[PMID: 23620817]

451.         Boudreau E, et al. Plos One.2012;7(9).[PMID: 23029315]

452.         Wu YY, et al. Plos One.2012;7(6).[PMID: 22745796]

453.         Chen YZ, et al. Plos One.2012;7(6).[PMID: 22720073]

454.         Doss CGP, et al. Plos One.2012;7(4).[PMID: 22529920]

455.         Costa MW, et al. Plos One.2011;6(9).[PMID: 21931855]

456.         Spektor TM, et al. Plos One.2011;6(7).[PMID: 21829513]

457.         Harscoet E, et al. Plos One.2010;5(9).[PMID: 20877469]

458.         Xue Y, et al. Plos One.2010;5(6).[PMID: 20585580]

459.         Nie MH, et al. Plos One.2009;4(6).[PMID: 19529778]

460.         Vicente-Crespo M, et al. Plos One.2008;3(2).[PMID: 18286170]

461.         Li JP, et al. Plos Pathogens.2021;17(2).[PMID: 33571308]

462.         Holscher C, et al. Plos Pathogens.2015;11(12).[PMID: 26625259]

463.         Chang TH, et al. Plos Pathogens.2009;5(6).[PMID: 19557165]

464.         Gu XY, et al. Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America.2020;117(36):22128-22134.[PMID: 32848053]

465.         Hasan R, et al. Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America.2019;116(52):27095-27104.[PMID: 31822608]

466.         Xu XY, et al. Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America.2019;116(22):10889-10898.[PMID: 31072933]

467.         Xiong DZ, et al. Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America.2017;114(32):E6686-E6694.[PMID: 28743749]

468.         Chymkowitch P, et al. Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America.2017;114(5):1039-1044.[PMID: 28096404]

469.         Sohn SY, et al. Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America.2016;113(24):6725-6730.[PMID: 27247387]

470.         Aguilar-Martinez E, et al. Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America.2015;112(35):E4854-E4863.[PMID: 26283374]

471.         Sadanandom A, et al. Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America.2015;112(35):11108-11113.[PMID: 26283376]

472.         Sapir A, et al. Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America.2014;111(37):E3880-E3889.[PMID: 25187565]

473.         Ceballos-Chavez M, et al. Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America.2012;109(21):8085-8090.[PMID: 22570500]

474.         Elrouby N, et al. Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America.2010;107(40):17415-17420.[PMID: 20855607]

475.         Miller MJ, et al. Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America.2010;107(38):16512-16517.[PMID: 20813957]

476.         Ronceret A, et al. Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America.2009;106(47):20121-20126.[PMID: 19918061]

477.         Li SL, et al. Protein and Peptide Letters.2009;16(8):977-983.[PMID: 19689425]

478.         Ozturk MT, et al. Proteins-Structure Function and Bioinformatics.2022;90(1):218-228.[PMID: 34369007]

479.         Maiti S, et al. Proteins-Structure Function and Bioinformatics.2020;88(2):284-291.[PMID: 31412138]

480.         Kumar R, et al. Proteomics.2019;19(21-22).[PMID: 31566917]

481.         Gan J, et al. Proteomics.2015;15(12):2023-2037.[PMID: 25894481]

482.         Stastna M, et al. Proteomics.2015;15(5-6):1164-1180.[PMID: 25430483]

483.         Ren J, et al. Proteomics.2009;9(12):3409-3412.[PMID: 29658196]

484.         Jeram SM, et al. Proteomics.2009;9(4):922-934.[PMID: 19180541]

485.         Xiao YX, et al. Reproduction.2016;151(2):149-166.[PMID: 26701181]

486.         Ruggieri A, et al. Retrovirology.2009;6.[PMID: 19220907]

487.         Knight JRP, et al. Rna.2016;22(4):623-635.[PMID: 26857222]

488.         Chen LC, et al. Scientific Reports.2021;11(1).[PMID: 34257372]

489.         Brena D, et al. Scientific Reports.2020;10(1).[PMID: 32999373]

490.         Hossain MS, et al. Scientific Reports.2020;10(1).[PMID: 32884013]

491.         Chang CC, et al. Scientific Reports.2018;8.[PMID: 30341374]

492.         Drabikowski K, et al. Scientific Reports.2018;8.[PMID: 29348603]

493.         Komiya M, et al. Scientific Reports.2017;7.[PMID: 29234079]

494.         Rocca DL, et al. Scientific Reports.2017;7.[PMID: 28408745]

495.         Guo RK, et al. Scientific Reports.2017;7.[PMID: 28272518]

496.         Deng WK, et al. Scientific Reports.2016;6.[PMID: 28004786]

497.         Xie YB, et al. Scientific Reports.2016;6.[PMID: 27306108]

498.         Chen X, et al. Scientific Reports.2016;6.[PMID: 27174170]

499.         Estruch SB, et al. Scientific Reports.2016;6.[PMID: 26867680]

500.         Craig TJ, et al. Scientific Reports.2015;5.[PMID: 26635000]

501.         Xu HD, et al. Scientific Reports.2015;5.[PMID: 26154679]

502.         Xu Y, et al. Scientific Reports.2015;5.[PMID: 26084794]

503.         Datta M, et al. Seminars in Cell & Developmental Biology.2018;74:123-132.[PMID: 28903074]

504.         Terova G, et al. Springerplus.2013;2.[PMID: 23449729]

505.         Shi N, et al. Transboundary and Emerging Diseases.2022;69(4):E1037-E1050.[PMID: 34812572]

506.         Ferdaoussi M, et al. Trends in Cell Biology.2017;27(3):163-171.[PMID: 27932063]

507.         Shenoy SK, et al. Trends in Pharmacological Sciences.2011;32(9):521-533.[PMID: 21680031]

508.         Reed AM, et al. Virology.2017;500:82-90.[PMID: 27771562]

509.         Gerits N, et al. Virology.2012;432(2):316-326.[PMID: 22726243]

510.         Masa SR, et al. Virology.2008;371(1):14-31.[PMID: 17963810]

511.         Lai SY, et al. Virulence.2021;12(1):2883-2901.[PMID: 34747321]

512.         Guo J, et al. Viruses-Basel.2017;9(10).[PMID: 28973998]

513.         Zhang C, et al. Apoptosis.2017;22(5):608-625.[PMID: 28205128]

514.         Bruninghoff K, et al. Acs Chemical Biology.2020;15(9):2406-2414.[PMID: 32786267]

515.         Sadhukhan S, et al. Acs Omega.2021;6(40):26372-26380.[PMID: 34667917]

516.         Friedline CJ, et al. Advanced Intelligent Computing Theories and Applications, Proceedings: with Aspects of Artificial Intelligence.2008;5227:1004.

517.         Nguyen VN, et al. Advances in Engineering Research and Application.2019;63:324-332.

518.         Wang B, et al. American Journal of Cancer Research.2020;10(4):1207-1217.[PMID: 32368396]

519.         Wang S, et al. American Journal of Pathology.2020;190(12):2464-2477.[PMID: 33222991]

520.         McClure ML, et al. American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology.2016;311(4):L719-L733.[PMID: 27474090]

521.         Teng SL, et al. Amino Acids.2012;43(1):447-455.[PMID: 21986959]

522.         Droppelmann CA, et al. Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration.2014;15(5-6):321-336.[PMID: 24555412]

523.         Yang Y, et al. Analytical Chemistry.2012;84(3):1229-1234.[PMID: 22242541]

524.         Yang Y, et al. Angewandte Chemie-International Edition.2013;52(2):691-694.[PMID: 23169684]

525.         Hwang SP, et al. Animal Cells and Systems.2017;21(3):169-176.[PMID: 30460066]

526.         Du CP, et al. Antioxidants & Redox Signaling.2020;32(1):18-34.[PMID: 31642335]

527.         Cortes-Montero E, et al. Antioxidants & Redox Signaling.2019;31(7):503-520.[PMID: 31088288]

528.         Tell G, et al. Antioxidants & Redox Signaling.2009;11(3):601-619.[PMID: 18976116]

529.         He F, et al. 2019 Ieee International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM).2019;117-123.

530.         Hernandez DAJ, et al. 2021 Mexican International Conference on Computer Science (ENC 2021).2021.